Maskiner/Automation

Om ni har ett problem, eller en processdel som skulle behöva effektiviseras, är ni välkomna att kontakta oss för en analys av ert behov. Förhoppningsvis resulterar analysen i att vi kan offerera en maskin/åtgärd, som löser problemet. Här är några exempel på maskiner åt kunder i olika delar av tillverkningsindustrin. Kunderna får vi oftast genom rekommendationer. Vi gör hela maskinen från projektering till dokumentation, idrifttagning och service.
Som synes av exemplen kan behoven och de slutliga lösningarna variera väldigt mycket från fall till fall.

Här är några exempel på maskiner åt kunder i olika delar av tillverkningsindustrin.  Kunderna får vi oftast genom rekommendationer. Vi gör hela maskinen från projektering till dokumentation, idrifttagning och service.

Gradningsmaskin

Utrustningen består av två bearbetningsceller (cell 1 och cell 2), för bearbetning av olika axlar. Dess uppgift är att ta bort grader som skapats vid fräsning av kuggar/splines och urtagningar i axlarna. Den matas normalt av en robot som sänder signal om vilken axeltyp som ska bearbetas. Därtill känner utrustningen av vilken höjd den aktuella axeln har och därigenom vet den vilken typ det är.

maskin-gradning

Cell 1:
Station 1.
1. Arbetsstycket (en axel) lyfts av en robot till gradningsutrustningen.
2. Roboten ställer arbetsstycket i den fixtur som befinner sig vid inmatnings-/avlämningsstället.
3. Roboten skickar en signal till utrustningen om att den kan börja bearbeta.
4. Rundbordet som fixturen är monterad på, vrids 90° medurs, så att arbetsstycket hamnar under dubben invid station 2.

Station 2.
1. Dubben åker ner till dess att den fixerat arbetsstycket (cylinder C 440).
2. En cylinder (C 450) skjuter in svarvstål under arbetsstycket och dubben börjar rotera (motor M 22).
3. När motorerna nått rätt rotationshastighet skjuts svarvstålen upp emot arbetsstycket (linjärmotor M 10).
4. Svarvstålen skär bort graderna på urtagningarna på arbetsstyckets undersida.
5. När bearbetningen pågått en viss tid avslutas denna genom att M 10 går neråt, M22 stannar, C 450 ut och C 440 upp.
6. M402 roterar rundbordet ytterligare 90° medurs, så att arbetsstycket hamnar under dubben invid station 3.
Station 3.
1. Dubben åker ner till dess att den fixerat arbetsstycket (cylinder C 452).
2. Linjärmotorer (M 12 och M 16) skjuter in ett par stålborstar vardera ovan och under arbetsstycket.
1. Dubben (motor M 23) och stålborstarna (M 13 + M 14, samt M 17 + M 18) börjar rotera.
2. När samtliga motorer nått rätt rotationshastighet skjuts stålborstarna upp eller ner emot arbetsstycket (linjärmotorerna M 11 och M 15).
3. Stålborstarna borstar av graderna på urtagningarna på arbetsstyckets under-/ovansida och därefter tvärtom.
Stålborstarna roterar åt olika håll på den ena jämfört med den andra av de två uppsättningarna borstar. Detta för att ta bort graderna på bägge sidor om urtagningarna. Borstarna flyttas därtill något i axiellt så att graderna längs hela urtagningarna försvinner.
4. När bearbetningen pågått en viss tid avslutas denna genom att M 11 och M 15 ställer borstarna i neutral position, M23 + M 13 + M 14 + M 17 + M 18 stannar, M 12 + M 16 ut och C 452 upp.
5. M402 roterar rundbordet ytterligare 90° medurs, så att arbetsstycket hamnar under dubben invid station 4.

Station 4.
1. Dubben åker ner till dess att den fixerat arbetsstycket (cylinder C 444).
2. Dubben börjar rotera (M 24).
3. En linjärmotor (M 19) positionerar slipskivan i rätt höjd för bearbetning av fasningen i den övre änden av splinsen.
Höjden är olika för olika arbetsstycken men utrustningen känner automatiskt av vilken typ av axel det handlar om genom att det sitter en givare på dubbens axel. Om höjden inte skulle stämma med någon av de förprogrammerade axelhöjderna skickas ett felmeddelande och bearbetningen avbryts.
4. Slipmotorn börjar rotera (motor M 400).
5. När motorerna nått rätt rotationshastighet skjuts slipskivan in till en given position invid arbetsstycket (cylinder C 452).
6. Dubben snurrar ett visst antal varv under tiden som slipningen pågår.
7. När dubben snurrat det förutbestämda antalet varv avslutas bearbetningen genom att C 452 drar tillbaka slipmaskinen, M 24 och M 400 stannar, och C 444 upp.
8. M402 roterar rundbordet ytterligare 90° medurs, så att arbetsstycket hamnar invid station 1 alltså inmatnings-/avlämningsstället.
9. Utrustningen skickar signal till roboten att den kan hämta arbetsstycket.

Cell 2 gradar bara ändarna på splinsen och den har därför bara station 1 och 3.

Skärmaskin

Den här anläggningen byggde vi åt en utländsk centralbank som trycker sedlar. Den skär ut buntar med sedlar ur högar med sedelark. Den består i huvudsak av sju bearbetningsstationer. Bild nedan hämtad från artikel om skärmaskinen i Dagens Industri fredagen den 7 november 2003.

italien-maskin

För förfrågningar kontakta Anders Ryding på tel 08-4499780, e-mail: anders@tmk-teknik.se.

Präglingsmaskin

Den här anläggningen byggde vi åt en kund som tillverkar gnistbearbetningsutrustningar. Den förvandlar två typer av råa gnistbearbetningshuvuden till färdiga produkter. Den ena typen är gjord av pressat metallpulver och den andra är gjuten i aluminium. Den består i huvudsak av en karusell kring vilket det står tio processtationer.

image007   image003

Processtationerna gör allt ifrån inmatning, positionering, rengöring och olika bearbetningsoperationer till utmatning, till exempel:

Station 2. Stansning. Här finbearbetas undersidan av de sintrade mynten.

Station 2. Stansning. Här finbearbetas undersidan av de sintrade mynten.

Station 3. Borrning. Här borras ett hål underifrån i de sintrade mynten. Borren är specialslipad så att den även gör en försänkning i samma operation.

Station 3. Borrning. Här borras ett hål underifrån i de sintrade mynten. Borren är specialslipad så att den även gör en försänkning i samma operation.

 

maskin_pragling_3

Station 5. Stansning. Här finbearbetas undersidan av de gjutna mynten.

maskin_pragling_4

Station 9. Stansning på ovansidan.
Här finbearbetas mynten på ovansidan.

 

Bombflyttningsapparat

Ibland får TMK en del udda uppdrag, som den här bombflyttningsutrustningen. Den flyttar ut bomber ur utrymmen, såsom trapphus, i vilka det inte går att köra med bombrobot. Handtaget som mannen håller i är proppat med elektronik för att han ska kunna styra förflyttningen.

7

 

Hanteringsmaskin

Nedan syns layouten på en maskin som TMK levererade i början av 2007. Den flyttar kugghjul från en fräsmaskin till två borrautomater och därefter vidare i processen, helt automatiskt utan att blanda in dyrbara industrirobotar.

maskin_2007_crop

 1. Transportbana för inkommande kugghjul.
 2. Transportbana för utgående kugghjul.
 3. Stopp som hindrar stackning av kugghjul.
 4. Portaltransportör 2.
 5. Manuellt reglerbart stopp, som stoppar kugghjul, om bearbetningen ska ske i borrautomat 2.
 6. Fast stopp för de kugghjul som ska bearbetas i borrautomat 1.
 7. Gripdon som lyfter över kugghjulet till bearbetningen.
 8. Lokaliseringsstation som justerar in positionen på kugghjulen så att borrhålen kommer där dom ska.
 9. Borrautomat 2.
 10. Elskåp och operatörspanel.
 11. Förreglad grind.
 12. Förreglad grind

Borrautomat

Den här maskinen byggde vi åt en kund som tillverkar transmissioner, för att de ville automatisera borrningen av smörjoljekanaler i kugghjulen.

image005     image003

Arbetscykeln börjar med att säkerhetsluckorna på borrautomatens framsida öppnas automatiskt. Därefter lyfter operatören in ett obearbetat kugghjul och ställer det på fixturen som sitter på borrstativet. När kugghjulet är på plats drar operatören ut armen och stänger luckorna. Då börjar processen med att nedhållaren åker ned och trycker emot kugghjulet. Borrfixturen och nedhållaren rör sig linjärt till dess att kugghjulet är i läge för de första hålen. Varefter de borrar dessa simultant. Kugghjulet förflyttas sedan automatiskt i höjdled så att borrmaskinerna kommer i lämplig höjd för nästas omgång med hål. Proceduren upprepas till dess att alla hål är borrade. Nedhållaren åker då upp och det kommer en utsugningsanordning, som suger bort spånor från kugghjulet. Därefter åker borrfixturen upp till ett läge där det är lätt för operatören att lossa det färdiga kugghjulet, säkerhetsluckorna öppnas automatiskt och operatören tar kugghjulet.

Kunden blev så nöjd med maskinen, att denne beställde två till.

För förfrågningar kontakta Anders Ryding på tel 08-4499780, e-mail: anders@tmk-teknik.se.